بایگانی های دسته بندی

رئیس سازمان سنجش گفت: با توجه به تغییر نظام آموزشی، برای کنکور سال ۹۸ دو نوع و سری سئوال...

جدیدترین تغییرات کنکور 98

رئیس سازمان سنجش گفت: با توجه به تغییر نظام آموزشی، برای کنکور سال ۹۸ دو نوع و سری سئوال...

رشته های مختلف در زیر گروه های کنکور سراسری ریاضی 97

الف) زیر گروه 1 در کنکور سراسری ریاضی 97 مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، دبیر فنی برق (تمام...

رشته های مختلف در زیر گروه های کنکور سراسری ریاضی 97

الف) زیر گروه 1 در کنکور سراسری ریاضی 97 مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، دبیر فنی برق (تمام...