گالری تصاویر

دانش آموزان و دبیران دبیرستان اندیشه جاوید خرداد ماه 98

 

تصاویر دانش آموزان در مدرسه

تصاویر دانش آموزان در سفرها و اردو های مدرسه

 

تصاویر دانش آموزان درمسابقات ورزشی

 

اردوی مشهد مقدس سال تحصیلی 98-97