برنامه امتحانی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه امتحانی

برنامه امتحانی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

بسمه تعالی
برنامه امتحانات داخلی نیم سال تحصیلی 98-97
تاریخ و روز
ساعت امتحان 8 صبحساعت امتحان 10 صبح
پایه دهمپایه یازدهمپایه دوازدهم
روز امتحانتاریخدهم ریاضیدهم تجربیدهم انسانییازدهم ریاضییازدهم تجربیدوازدهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
شنبه97/10/01دینی 1دینی 1دینی 1دینی 2دینی 2دینی 3دینی 3دینی 3
یکشنبه97/10/02منطقتاریخ معاصرتاریخ معاصر
دوشنبه97/10/03ریاضی 1زیست شناسی 1فارسی 1حسابان 1زیست شناسی 2حسابان 2زیست شناسی 3عربی 3
سه شنبه97/10/04
چهارشنبه97/10/05شیمی 1شیمی 1عربی 1شیمی 2شیمی 2شیمی 3شیمی 3فارسی 3
پنجشنبه97/10/06
جمعه97/10/07
شنبه97/10/08فیزیک 1فیزیک 1ریاضی و آمارفیزیک 2فیزیک 2فیزیک 3فیزیک 3ریاضی و آمار 3
یکشنبه97/10/09دفاعیدفاعیدفاعیسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
دوشنبه97/10/10فارسی 1فارسی 1تاریخ 1فارسی 2فارسی 2فارسی 3فارسی 3جامعه شناسی 3
سه شنبه97/10/11نگارشنگارشنگارشنگارش 2نگارش 2نگارش 3نگارش 3نگارش 3
چهارشنبه97/10/12جغرافیا 1جغرافیا 1جغرافیا 1زبان خارجه 2زبان خارجه 2زبان خارجه 3زبان خارجه 3زبان خارجه 3
پنجشنبه97/10/13
جمعه97/10/14
شنبه97/10/15هندسه 1ریاضی 1علوم و فنون ادبیهندسه 2ریاضی 2گسستهریاضی 3فلسفه
یکشنبه97/10/16اقتصادانسان و محیط زیستعلوم اجتماعی یا هویت اجتماعیعلوم اجتماعی یا هویت اجتماعیمطالعات فرهنگی

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته