برنامه امتحانات ماهانه (آزمون شماره 1) پایه یازدهم انسانی

امتحان ماهانه

برنامه امتحانات ماهانه (آزمون شماره 1) پایه یازدهم انسانی

برنامه آزمون اول پاییز 1396 منطبق بر آزمون مبتکران

دبیرستان اندیشه جاوید

پایه یازدهم انسانی

نام درس
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
96/07/2996/07/3096/08/0196/08/0296/08/03
فارسی 2ستایش و درس های 1 و 2
علوم و فنوندرس 1 و 2
عربی 2درس 1
دینی 2درس های 1 و 2
زبان انگلیسی 2درس 1 تا ابتدای Grammer
ریاضی وآمارفصل 1 درس 1 تا ابتدای ترکیب شرط دو گزاره
تاریخ معاصردرس 1 و 2
جغرافیادرس 1 و 2
جامعه شناسیدرس 1 و 2
فلسفهبخش 1 فلسفه چیست؟
روانشناسیفصل 1

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته